LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord kommune

LLA på tur med Kommunal- og forvaltningskomiteen

Måndag 20. januar reiser Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget på studietur til Finland og Danmark for å få innsikt i erfaringane desse landa har frå endringar i kommunestruktur. LLA stiller med ein journalist på denne turen: Trine Barka Højmark, til dagleg journalist i Solabladet.

Trine Barka Højmark møtte komitéleiar Helge André Njåstad (FrP) på Stortinget måndag denne veka (foto:LLA)

LLA sender journalist Trine Barka Højmark med på denne turen for at medlemsavisene tidleg skal få innsikt og kunnskap om Stortinget sitt arbeid med kommunestruktur-reformen. I tillegg skal Trine produsera godt og relevant stoff frå turen som LLA-avisene kan få kjøpa rimeleg.

Trine Barka Højmark (25) er frå Jørpeland i Strand kommune. Ho har studert journalistikk i Stavanger, og var redaktør for studentavisa SmiS i eitt år etter ho var ferdig med utdanninga. Ho byrja som journalist i Solabladet sommaren 2011. Ho møtte komitéleiar Helge André Njåstad på Stortinget på måndag for ein prat i forkant av studieturen. Njåstad kunne fortelja at regjeringa vil koma med meir informasjon om kommunereform-prosessen den 14. mai, blant anna med forslag til gulrot for dei berørte kommunane.

– Det er eit uttalt mål frå den nye regjeringa og stortingsfleirtalet å gjennomføra endringar i kommunestruktur og oppgåver på dei forskjellige forvaltningsnivå. For innbyggjarane i alle lokalsamfunn vil dette vera ei av dei viktigaste saker på lenge, og dermed ei svært viktig sak for lokalavisene. Vi i LLA veit at lokalavisene våre vil laga god journalistikk som gir ein god demokratisk prosess i sine lokalsamfunn. Med å engasjera ein journalist til å lage saker frå Stortingskomiteen sin studietur og med statsråd Sanner håpar vi å kunna hjelpa avisene våre til å vera i forkant. seier generalsekretær Rune Hetland i LLA.

Har du innspel eller spørsmål til LLA sin representant på turen?

Du kan nå Trine Barka Højmark:
E-post: trine.hojmark@solabladet.no
Mob.416 31 872

Kommunestruktur vert også tema på LLAs landsmøte i Bergen. Komitéleiar Helge André Njåstad deltek, saman med blant andre Roger Buch, forskningsjef i samfunnsvitenskap ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Buch er ein av dei mest brukte ekspertane på kommunalpolitikk, partier og val i Danmark.

Oppsummering av politikken i 2013

“Tolv politiske utvalg har til sammen hatt 74 møter og behandlet 588 saker. Her er noen av de viktigste." politisk journalist Helene Pahr-Iversen i Solabladet oppsummerer det politiske fjoråret.

Les mer…

Kneblet av kommunen

Norske kommuners forsøk på å kneble egne ansatte brer om seg, i lys av en nesten religiøs tilbedelse av informasjons- eller kommunikasjonsreglementer, skriver generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen i en kronikk i Aftenposten i dag.

Kronerulling til ungdomshus i regi av avis

Avisa Fjell-Ljom tok i vår initiativet til en kronerulling for ungdommen på Røros. Bakgrunnen var at det var svært lite penger å rutte med for Ungdommens hus, et samlingssted for unge i bygda. Resultatet ble 56.000 kroner til rørosungdommen.

Les mer…

Kommune-samanslåing

Den siste tida har debatten rundt kommunesamanslåing blitt sett stadig tydelegare på dagsorden i Hardanger. Hardanger Folkeblad gjer difor eit djupdykk i prosessen. Sjå korleis avisa dekkjer saka.

Les mer…

Må ha mer åpenhet, informasjon og debatt i lokaldemokratiet

KS gjennomførte i 2009-2010 en spørreundersøkelse om lokalpolitikeres og folks opplevelse av ulike sider ved den demokratiske styringen i kommunene. I alt 91 kommuner deltok i undersøkelsen, og resultatene viser til dels store variasjoner mellom kommunene når det gjelder tilfredshet med ulike sider ved lokaldemokratiet. Nå foreligger en omfattende analyse av resultatene. Her svarer ledende kommuneforskere på hva som gjør lokaldemokratiet godt eller dårlig, og de kommer med forslag til forbedringer. Ta deg tid til å lese avsnittet om lokalmedienes rolle i lokaldemokratiet.

Les mer…

KOSTRA-samarbeid

I samband med kommunebudsjetta har det blitt henta inn KOSTRA-tal for kommunane til LLA sine pilotaviser Gjesdalbuen, OPP, Dølen og Søgne og Songdalen Budstikke. Å samanlikna seg med andre kommunar enn berre nabokommunane kan vera spennande, både for avis og lesar. Sjå oppslaget til Dølen.

Les mer…

Ordfører- og politikerlønninger

“Politikerne i Sola får 1.966 kroner for hvert kommunestyre de stiller på. I formannskapet derimot
får hvert medlem en fast godtgjørelse 117.990 kroner hvert år. Med ti møter i 2013, betyr det at hvert formannskapsmedlem fikk 11.799 kroner for å delta på hvert møte.”
I forbindelse med skattelistene samlet Solabladet inn informasjon om politiske godtgjørelser i kommunen og nabokommunene. Dette resulterte først i en sak om ordførerlønningene, og deretter saken om politikerlønninger og reglene for det.

Les mer…

Kommunens kjøp av advokattjenester er ulovlig

Nes kommune har siden 2007 kjøpt advokattjenester av en og samme advokat for 2,5 millioner kroner, uten å forholde seg til lov og forskrift.

Les mer…

Er DIN ordfører flink til å involvere innbyggerne i budsjettet?

Ordførar Kjetil Hestad på Tysnes spør innbyggerne i kommunen om hjelp når arbeidet med årets kommunebudsjett starter opp. Lørdag skrev han følgende på Facebook:

Sjekk om DIN ordfører gjør det samme! Hvis ikke: Ta saken i egne hender.

Kommunesammenslåing

Like før valget lagde VIGGA en valgsak om et tema som har vært frontet en del i denne valgkampen, kommunesammenslåing. – Vi spurte leserne på nettet og fikk overraskende god respons på kort tid. I tillegg spurte vi fem på gata og refererte fra partiprogram. Som hovedintervjuobjekt ble våre to ordførerne i våre to nedslagskommuner intervjuet, forteller Maria Kampesæter Kleiven, redaktør og daglig leder i VIGGA.

Sjekk din kommune

Den 15. august publiserte Kommunal Rapport sin rangering av landets kommuner. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 116 sentrale nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Barometeret gir mulighet for å stille spørsmål, og ikke minst la de mindre gode lære av de beste. Det er mulig å lage en konsentrert oversikt med få indikatorer som gir et bilde av hvordan kommunen ligger an.

Les mer…

Konkurranseutsetjing som råkar hardt

Kommunale teneste på anbod, i dette tilfellet reinhaldstenesta i Os kommune, får ofte store konsekvensar for dei kommunalt tilsette. Les korleis Øystein Lid i Os og Fusaposten løyste saka.

Les mer…

Innvandring bergar folkeveksten i Kvinnherad

Saka “Litt polsk” i Kvinnheringen den 28. juni gir lesarane ei oversikt over kor mange utanlandske statsborgarar som bur i kommunen. “Utan innvandrarane hadde Kvinnherad hatt solid tilbakegang i folketalet. Av 13.305 innbyggjarar, har 703 utanlandsk statsborgarskap. 176 av desse er frå Polen.”

Les saka

«Meiningslaus papirmølle»

No har rådmannen i Os fått nok: – Blir det ikkje ein slutt på rapporterings-hysteriet snart, vil det gå ut over jobben me skal gjera for innbyggjarane, seier Knut Terje Rekve.

Rådmannen i Os meiner at detaljhysteri, «New Public Management» og byråkratisering er eit trugsmål mot jobben ein eigentleg skal gjera: Skapa gode tenester for innbyggjarane. Os og Fusaposten skriv om saka. Dei gjev også ei innføring i styringsideologien «New Public Management» som skulle gjere det offentlege meir brukarvenleg og effektivt, men som i fleire tilhøve har gjeve motsett resultat.

Les kommunens post

Ikke alle kommuner har elektronisk postjournal, og når Songdalen kommune innførte dette nylig, lagde selvsagt Søgne og Songdalen Budstikke en sak om dette. Vi liker tittelen til saken: Les kommunens post . Å med jevne mellomrom minne leserne på at det er mulig å lese kommunens elektroniske postliste er en god idé. Å gi leserne en kort oversikt over de nyeste relevante sakene på postlisten er også en god idé.

Hva som trolig kommer i budsjettet - og hvem som står bak

Denne saken er hentet fra mandagsutgaven til The Independent og viser hva som trolig kommer i budsjettet – hvem som ønsker hva og hvilke saker det er enighet om. En god fremstilling av en budsjettsak, trolig til stor glede for leserne.

Kommunen informerer - nyttig spalte i lokalavisa

Røyken og Hurums Avis tok initiativet til å få på plass en “Røyken kommune informerer”-side. Det er kommunen selv som er ansvarlig for innholdet, og de betaler for plassen, akkurat som en annonse. Kommunen annonserer en til to sider i den siste avisa i hver måned. – Kommunen vil alltid ha behov for å gi informasjon om ting, men som ikke har et journalistisk preg som gjør det naturlig for journalister å skrive om det, sier Rune Hetland i LLA.

Les mer…

Mobbing, igjen

“Mobbing er et tema som det aldri blir snakket nok om. Et tema som det aldri skrives nok om i media, et tema i sin alvorlighet som må gjentas gang på gang”, skriver politisk redaktør Arild Bjørnbakk i Saltenposten. Da politikerne stilte spørsmål om fem mobbesaker under et offentlig møte ble journalistene kastet på dør. Ta deg tid til å lese denne kommentaren.

– Derfor flytta vi til Kvinnherad

Nyleg omtalte Grenda ein rapport frå Telemarksforsking som oppsiktsvekkjande konkluderte med at kultur ikkje har betyding for kvifor folk busett seg rundt om i norske kommunar. Det gjorde avisa nysgjerrig på kva som faktisk får folk til å flytta til Kvinnherad; folk som ikkje er frå kommunen i utgangspunktet, og ikkje har partnar som er frå kommunen. I tillegg ville avisa gjerne finne ut kva som har gjort at dei har blitt buande. God og interessant sak laga av journalist Elisabeth Berg Hass

Les mer…

Sjekk kommunens helsetilstand

Folkehelseinstituttet publiserte den 10. januar folkehelseprofiler for alle landets 429 kommuner (se sak litt nede på siden). De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen.
– Profilene gir hver kommune de store linjene, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet. I tillegg til folkehelseprofilene er Kommunehelsa statistikkbank åpnet.

Les mer…

Budsjettet frå A til Å

Då budsjettet for Stranda kommune var oppe til diskusjon i kommunestyret, presenterte Sunnmøringen og journalist Sindre Omenås ein alfabetisk oversikt over nokre av hovudtema. Ny og frisk vri på tung materie.

Sjå saka som vedlegg

Kommunen stengte alt innsyn i postlister og politiske saker

Balsfjord kommune la ut enkelte saksframlegg som skulle til formannskapet den neste uka. Da Nye Troms ba om innsyn i bakgrunnsdokumenter og stilte spørsmål til saksframleggene, valgte rådmannen å stenge hele innsynsmodulen på hjemmesida. Dermed ble innbyggere, politikere og media hindret innsyn i både politiske saker og postlister.

Les mer…

Lag spenstige sider på kommunebudsjettet

Slik presenterte Våganavisa budsjettstoffet sitt i fjor.

E-post frå innbyggjarane går rett i søppelbøtta

“Av dei ti e-postane Kvinnheringen kjenner til som er sende til Kvinnherad kommune, er ingen, NULL registrerte i dei offentlege postjournalane”, skriv Kvinnheringen. Og rådmannen i kommunen legg seg flat.

Sjå heile saka

Avslør monopolpengene!

De fleste kommuner har en eller annen form for monopolpenger (særlig i valgår?). Hvordan kan du avsløre dem? Her er tips til et par av de mange mulighetene til å blåse opp regnskapene, og hvordan du kan påvise dem.

Les hele saken nå!

Korleis er alkoholpraksisen i kommunen?

“Det er stor forskjell på alkoholpraksisen i Stranda kommune. Kommunetilsette får ikkje alkohol i det heile, medan det vankar ofte øl, vin og sprit når styret i Strandafjellet KF er samla.” Sindre Omenås i Sunnmøringen har sett på økonomien og rekneskapa til dei to kommunale føretaka i Stranda.

Les mer…

Gi leserne oversikt over hva kommunen eier

“For første gang er det laget en full oversikt over selskapene kommunen har eierskap i”, skriver journalist Vegard Venli i Varingen. Men ikke alle selskapene sto oppført på kommunens egen oversikt.

Les mer

Undersøking av praktisk politikk

Eg hadde eit ønskje om å vise leserane våre korleis politikarane jobbar, kven og kva parti som er mest aktiv i den praktiske politikken, kven som får mest gjennomslag i kommunestyret, og korleis den politiske prosessen fungerer. Artikkelen skulle både vere ei form for folkeopplysing og ei nyhende i lokalsamfunnet. Metoden var tidkrevjande for meg som lokalavisjournalist. Totalt brukte eg omlag 15 timar frå utvikling av idé og konsept, til saka var ferdig skriven. Det som tok lengst tid, var gjennomgangen av kommunestyre-vedtaka dei tre siste åra. Resten gjekk raskt unna. Vi fekk mange gode tilbakemeldingar på denne saka:)

KOSTRA: Kommunenes virksomhet, 2009, ureviderte tall

15. mars ble ureviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2009 publisert. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Alle landets kommuner er pliktet å rapportere til databasen KOSTRA. For journalister og andre gir KOSTRA svært god informasjon om Kommune-Norge. KOSTRA-tallene finner du på ssb.no.