LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord llas, journalistpris

Stilte spørsmål om sikkerheten

Også små aviser kan gå tungt inn i store saker. Det er journalist Anne Buckle i Solabladet sine saker om LNG-anlegget i Risavika et godt eksempel på. Da Skangass ville utvide LNG-anlegget med et bunkringsanlegg til Fjord Lines nye gassdrevne ferger, begynte hun å stille spørsmål rundt sikkerheten. Sikkerheten i området har også tidligere vært tema for debatt. Det ble laget en konsekvensutredning for den nye delen av området, noe som ikke har vært gjort for resten av området.

Resultatet ble en lang rekke artikler og kommentarer om hvordan og hvorfor LNG-anlegget havnet i Risavika. Artiklene viser at det er stor uklarhet rundt hvem som har ansvaret for hva i Risavika. I artikkelserien har hun blant annet intervjuet forskere, rådgivere i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, politikere, brannvesen og representanter for Fjord Line og Skangass. Se et utvalg av artiklene i vedlegget.

Anne Buckle fikk hederlig omtale for artikkelserien under utdelingen av LLAs journalistpris i helga.

Juryens kommentar:

Det er imponerende av en liten avis å gi seg i kast med en grundig dekning av et så stort tema som LNG-anlegget i Risavika og komplekse problemstillinger i forskrifter og reguleringsplaner. Gjennom iherdig innsats har avisa vist at saksbehandlingen kan ha vært tvilsom, men mest av alt, hva anlegget representerer av fare for omgivelsene.
Anne Buckle er blitt møtt med uforstand og motstand fra mange hold og fra svært ressurssterke miljøer. Det har hun ristet av seg, og vist både et mot og en utholdenhet som kan stå som et forbilde for andre.

Lisa Maria Breistein Sølvberg og Vidar Herre i Hordaland fikk også hederlig omtale. Det fikk de for magasinet Liv & død som de laget i forbindelse med 50-årsjubileet til Voss sjukehus.

Juryens kommentar til “Liv & død”:

Institusjonsjubileum avføder sjelden god journalistikk. Desto meir gledeleg når det først skjer. Lisa Maria Breistein Sølvberg og Vidar Herre gir oss eit levande bilete av alt som skjer innanfor veggane på Voss sjukehus i løpet av nokre korte døgn. Dekninga er allsidig, og spenner frå behandlarar til pårørande, frå pasientar til ambulansesjåførar, frå liv til død. Alt er gjort med respekt, men dei har likevel kome nær. Tekstane er gode, bileta er treffande og samspelet flott.

– Stilte de vanskelige og kritiske spørsmålene

Journalist Christina Gulbrandsen og Askøyværingen fikk hederlig omtale for sin artikkelserie «Etter Utøya» under kåringen av årets lokalavisjournalist på LLAs landsmøte.

Askøyværingen ønsket ikke det enorme personfokuset i Utøya-dekkingen. De ville vise respekt, og samtidig ha en kritisk tilnærming til kommunens håndtering av saken.

Askøyværingen skriver dette om arbeidet med artikkelserien: «Vi visste at kommunen selv var i gang med en intern vurdering av sin egen krisehåndtering. Uttalt sa kommuneledelsen at rapporten skulle vise hvordan de håndterte krisen. Men ut fra tillit hos berørte kilder i lokalsamfunnet, fikk journalisten opplysninger om at flere sentrale parter var utelatt fra rapporten. De var ikke bedt om å sende inn sin vurdering, som kommunen igjen skulle bruke for å evaluere seg selv. Journalisten visste også at kommunen så særdeles positivt på sin egen håndtering av saken, noe som ofte er tilfellet når man skal vurdere seg selv. Vi visste også at dette ikke alltid var i samsvar med berørte parters oppfatning. Vår jobb ble derfor å lage en artikkelserie som berørte de ulike aspektene og kom på trykk før kommunens egen rapport var klar. Sistnevnte var et poeng fordi vi håpet vår dekning av mangelfull rapportering fra kommunen sin side, kanskje ville føre med seg at kommunen gjorde endringer før rapporten ble publisert. I etterkant vet vi at evalueringen til kommunen ble utvidet, og at kommunale tiltak ble satt i verk som følge av artikkelserien.»

Juryens begrunnelse: Artikkelserien går rett inn i VVP punkt 1.5 om pressens plikt til å beskytte enkeltmennesker mot forsømmelser fra offentlige myndigheter. Journalist Christina Gulbrandsen retter søkelys mot kommunens ivaretakelse av sitt ansvar overfor unge mennesker, pårørende og hjelpere, i en svært vanskelig situasjon. Temaet artikkelserien berører er vondt og ikke minst, nært. Likevel klarer journalisten å stille de vanskelige og kritiske spørsmålene som alle lokalaviser med berørte fra Utøya burde gjøre. Saken omtales med varsomhet og respekt for de pårørende, både i sitt innhold og i sin form. Juryen mener Christina Gulbrandsen i Askøyværingen fortjener hederlig omtale for artikkelserien «Utøya».

Slik holdt ukesavisa seg i front

Redaksjonen i Søgne og Songdalen Budstikke vant LLAs journalistpris for en artikkelserie om søgnerådmannens habilitet i en fradelingssak som angikk varaordførerens datter.

Saken begynte hos Søgne og Songdalen Budstikke og handlet om at rådmannen overkjørte sin egen saksbehandler i en sak som angikk en gammel venn. Saksbehandler ville avslå søknaden, rådmannen sa ja. Saken ble avgjort politisk i favør av den som ville fradele, men det viste seg at at medlemmene i utvalget ikke var kjent med rådmannens vennskap. Rådmannen hevdet hele tiden at han var habil, men Fylkesmannen konkluderte med at han var inhabil.

Selv om saken forble uforandret for søker – hun fikk fradele eiendommen – så endret saken måten både administrasjon og sittende ordfører løser slik saker på, og lokalsamfunnet fikk en kommune med mer åpenhet. Gjennom to kommentarer i saken var avisen tydelig på at mangelen på åpenhet var kjernen i saken og noe som burde endres for å bevare tilliten til vedtak og til syvende og sist til kommunens legitimitet.

Artiklene om saken ligger vedlagt, nummerert i kronologisk rekkefølge.

Juryen skrev blant annet dette om artikkelserien: «Der kommunens ledelse viser til muntlige samtaler og vedtatte sannheter, gjør redaksjonen egne undersøkelser og etterlyser skriftlighet og etterprøvbar dokumentasjon. Avisen gir leserne et informert grunnlag for videre debatt, blant annet ved at redaktøren holder åpenhetsfanen høyt på kommentarplass. I arbeidet med artikkelserien løser Søgne og Songdalen Budstikke samfunnsoppdraget på en forbilledlig måte, til etterfølgelse for hele avisbransjen.»

Redaktør Roar Vigeland Osmundsen og Søgne og Songdalen Budstikke har listet opp noen sentrale prinsipper som de mener små lokalaviser kan bruke for å være i front med en sak over tid, slik de selv demonstrerte med denne saken:

• Bruke mange kilder og god plass til saken når den presenteres. La leseren forstå alvoret. Vi brukte 3 sider på saken første gang (totalt har vi 10 sider til nyheter hver uke).

• Holde på saken. La alle parter forstå at denne avis er i front med saken slik at en blir foretrukket medie for fremtidige utspill. Samtidig må en tåle de innbyggerne/leserne som av vikarierende grunner mener at ”nå har avisen skrevet nok om dette.” Jeg sier vikarierende fordi disse leserne normalt har en agenda med å mene noe sånt, slik alle kilder har en agenda. Et sentralt poeng med å holde på saken, er at også leseren skal se i praksis at vi oppfyller samfunnsoppdraget. Vi feiger ikke ut, eller lar være å skrive fordi en har gått lei.

• Våge å mene noe. Vi skrev flere kommentarer for å sette saken i perspektiv. I den forbindelse må en tåle kjeft fra autoritetspersoner og stå på sitt. Det kan være krevende nok i et lite lokalsamfunn hvor alle kjenner alle.

Journalistpris for "Røvikas mørke side"

Det var Arild Bjørnbakk i Saltenposten som fekk årets Journalistpris i LLA. Prisen fekk han for sin dokumentar om Røvika, ein institusjon og ein heim for fleire hundre barn frå heile Noreg. Les dokumentaren og juryen si grunngjeving, og sjå kva aviser som mottok heiderleg omtale.

(foto: Bjørn L. Olsen, Saltenposten)

Les mer…

Journalistpris og heder til Helgelands Blad

– Tall blir abstraksjoner, sjøl om de kan være aldri så gruvekkende når vi snakker om tusenvis og millioner av døde. Gjennom å ha et ansikt og et navn blir vi også mennesker for hverandre. Og det må være et av journalistikkens fremste mål – få fram mennesket i historia.

Leif Steinholt i Helgelands Blad vant i helga Helgeland og Salten Journalistlags pris for en reportasjeserie med utgangspunkt i historien rundt 
Tjøtta sovjetiske krigskirkegård. Lars Olve Hesjedal fikk diplom og hederlig omtale for sin artikkelserie om Kim Wennberg, som mistet deler av pappapermen og gikk på økonomisk tap på grunn av tabbe-råd fra Nav.

Les mer…

Journalistpris til Sunnmøringen

Sindre Omenås jobba fram “Rådmanssaka i Stranda”, som han fekk Møre og Romsdal Journalistlag sin journalistpris for. Les meir om saka på lla.no